BAO KHỔ QUA

Posted on Updated on

Bao khổ qua
Bao khổ qua

Thời gian sản xuất bao khổ qua 5 ngày sau khi đặt hàng.

Đặc điểm:

Loại 1: 15cm x 35cm
– Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai.
– Dùng để bao khổ qua nhỏ, mướp nhỏ
Loại 2: 15cm x 50cm
– Bao được sản xuất theo dạng túi rút, chất liệu dày, mềm, dai.
– Dùng để bao khổ qua lớn, mướp lớn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s